O NÁS

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O.

POSKYTUJE VŠEOBECNOU PRÁVNÍ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA OBCHODNÍ PRÁVO, TRESTNÍ PRÁVO, FINANČNÍ PRÁVO, INSOLVENČNÍ PRÁVO, VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, VEŠKEROU SMLUVNÍ AGENDU, OBČANSKÉ A RODINNÉ PRÁVO

PŘI SVÉ ČINNOSTI KLADEME DŮRAZ NA PRÁVNÍ ROZBORY KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ A SVÝM KLIENTŮM DOPORUČUJE VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍCH POSTUPŮ

PŘI POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB DÁLE SPOLUPRACUJE S ODBORNÍKY Z JEDNOTLIVÝCH OBORŮ, A TO ZEJMÉNA S NOTÁŘI, DAŇOVÝMI PORADCI A EXEKUTORY

SLUŽBY

OBČANSKÉ PRÁVO
 • sepisování a uzavírání smluv

 • účast na jednáních při uzavírání smluv

 • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány

 • zastupování v dědickém řízení

 • vymáhání pohledávek, exekuce

 • právní vztahy z nároků na náhradu škody

 • právní vztahy z nájmů a podnájmů bytů a nebytových prostor

 • sepis smluv o převodech nemovitostí včetně zápisů do katastru nemovitostí

 • sepis nájemních a podnájemních smluv

 • zakládání a změny právnických osob

 • převody obchodních podílů

 • rušení a likvidace právnických osob

 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy

 • sepis směnek

 • vymáhání směnečných pohledávek

 • právní porady a konzultace z oblasti občanského práva

RODINNÉ PRÁVO
 • sepisování dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu a po rozvodu

 • sepisování smluv o vypořádání společného jmění manželů

 • sepisování smluv o vypořádání vzájemných majetkových práv manželů

 • sepisování žalob

 • zastupování v řízení před soudem

 • právní porady a konzultace z oblasti rodinného práva

INSOLVENČNÍ PRÁVO
 • sepis návrhu na oddlužení nepodnikající fyzické osoby

 • sepis návrhu na zahájení insolvenčního řízení

 • sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení

 • zastupování ve sporech souvisejících s insolvenčním řízením

 • právní porady a konzultace z oblasti insolvenčního práva

PRACOVNÍ PRÁVO
 • sepisování pracovněprávních smluv a dohod

 • zastupování v pracovněprávních sporech

 • právní porady a konzultace z oblasti rodinného práva

SPRÁVNÍ PRÁVO
 • zastupování ve správním řízení

 • zastupování před ŽÚ a FÚ

 • zastupování v přestupkovém řízení

 • právní porady a konzultace z oblasti správního práva

TRESTNÍ PRÁVO
 • obhajoba trestně stíhaných osob v přípravném řízení a v řízení před soudy

 • sepis dohod o náhradě škod pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání

 • zastupování poškozených osob

 • právní porady a konzultace z oblasti trestního práva

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 • odborné poradenství uchazečům o veřejnou zakázku

 • právní pomoc při účasti v zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. popř. dle pravidel jednotlivých dotačních programů

 • kompletní organizační servis zadavatelům při realizaci jakékoliv formy výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. popř. dle pravidel jednotlivých dotačních programů

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Kancelář nabízí klientům při realizaci transakcí všeho druhu možnost správy finančních prostředků a listin formou advokátních úschov dle požadavků klienta.

NÁŠ TÝM

JUDr. Zdeněk Vlček

advokát, společník

JUDr. Tomáš Vlček

absolvent Právnické fakulty ZČU v Plzni

Mgr. Šimon Vlček

absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Mgr. Michaela Miklášová

advokát

Lenka Šoulová

vedoucí kanceláře

Michaela Štěpánová

sekretariát

Aneta Holecová

asistentka

Informace o cenách

 • Hodnota právních služeb a způsob jejího určení vychází z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Při stanovení výše odměny vycházíme zejména z § 3 advokátního tarifu, kde je upravena tzv. smluvní odměna. V některých případech lze s ohledem na povahu požadované pomoci sjednat i tzv. mimosmluvní odměnu, která je specifikována v § 6 a násl. advokátního tarifu a odvíjí se od hodnoty věci nebo práva, kterých se právní služba týká.

 • Konkrétní výše smluvní odměny a způsob jejího určení je vždy sjednávána individuálně v závislosti na míře a složitosti kauzy a vždy je přiměřená nárokům klienta.

 • V případě jednorázové pomoci a prvních konzultací ve věci preferujeme hodinovou odměnu, která je účtována za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Hodinová odměna se pohybuje dle povahy projednávané věci v rozmezí 1.500,– Kč až 2.500,– Kč bez DPH.

 • V případě prvních konzultací ve věci se advokát s klientem dohodne na dalším způsobu určení odměny advokáta a na výši zálohy na právní služby.

 • S ohledem na množství a rozsah pravidelně poskytovaných služeb je možno sjednat i měsíční paušální odměnu. Klientům s uzavřenou paušální smlouvou poskytujeme konzultace i po telefonu.

 • Advokát je dále oprávněn klientovi vyúčtovat zejména náhradu cestovních výdajů, náhradu výdajů spojených s právní pomocí, zejména úhradu kolků, správních poplatků, náklady na vyhotovení znaleckých posudků, náklady na vyhotovení překladů aj.

 • Naše kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty.

  Informace k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem

 • Dovolujeme si informovat klienty – spotřebitele, že se na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem upozorňujeme klienty – spotřebitele, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (více informací na stránkách www.cak.cz).

KONTAKTY

Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.
Na Roudné 18
301 65 Plzeň

telefon: +420 377 259 585

datová schránka: 33bycca

e-mail: akvlcek@akvlcek.cz

Úřední hodiny sekretariátu
Po-Pá 8:00 – 16:00